درپوش انتهايي-اتصال نردبان به براكت-ديوار جدا كننده