لیست قیمت زانو و سه راهی دربدار لوله

سایز زانوی دربدار سفید و مشکی

دایکاست (ريال)

زانوی pg 11

6000

زانوی pg 13/5

6500

زانوی pg 16

7000

زانوی pg 21

8000

زانوی pg 29

18000

سایز سه راهی دربدار سفید و مشکی

دایکاست (ريال)

سه راهی pg 11

6000

سه راهی pg 13/5

6800

سه راهی pg 16

7500

سه راهی pg 21

8500

سه راهی pg 29

20000