لیست قیمت زانو و سه راهی درب دار لوله

سایز زانوی دربدار سفید و مشکی

دایکاست (ريال)

زانوی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 11

6000

زانوی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 13/5

6500

زانوی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 16

7000

زانوی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 21

8000

زانوی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 29

18000

سایز سه راهی درب دار سفید و مشکی

دایکاست (ريال)

سه راهی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 11

6000

سه راهی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 13/5

6800

سه راهی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 16

7500

سه راهی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 21

8500

سه راهی درب دار لوله فولادی برق گالوانیزه سایز pg 29

20000