لیست قیمت نردبان کابل

سایز

نردبان کابل

ضخامت 25/1

mm

ضخامت 5/1

mm

ضخامت 2

mm

عرض 5 سانت

80000

92000

122000

عرض 10 سانت

102000

122000

160000

عرض 15 سانت

125000

150000

198000

عرض 20 سانت

149000

179000

237000

عرض 25 سانت

173000

208000

276000

عرض 30 سانت

159000

190000

253000

عرض 40 سانت

173000

296000

394000

عرض 50 سانت

207000

248000

330000

عرض 60 سانت

242000

290000

383000

 

توضیح : قیمت نردبان ها به ريال و بر اساس شاخه دو متری و دیواره 6 سانت و 7 پله میباشد.