لیست قیمت لوله ها

سایز لوله

مشکی (ريال)

گالوانیزه سرد (ريال)

گالوانیزه گرم (ريال)

لوله pg 11 به ازای هر متر

11500

12000

17500

لوله pg 13/5 به ازای هر متر

12000

12500

18500

لوله pg 16 به ازای هر متر

12500

13000

19500

لوله pg 21 به ازای هر متر

14500

15500

25000

لوله pg 29 به ازای هر متر

24000

26000

36000

لوله pg 36 به ازای هر متر

35000

37000

48000

لوله pg 48 به ازای هر متر

49000

51000

74000