ساپورت با اتصال پيچ-ساپورت با اتصال جوش-ساپورت سقفي يا زميني با مدلU